ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศล่าสุด !! เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 Click
  • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 Click
  • ประกาศ!! เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม Click
  • คู่มือ แนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด Click