ข่าวสาร/กิจกรรม

  • ประกาศ!! เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม Click